ΟΜΙΛΟΣ ODEON

Πολιτικ Προστασας Δεδομνων

Προσωπικο Χαρακτρα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ

Ο ρος «προσωπικ δεδομνα» αναφρεται σε πληροφορες φυσικν προσπων, πως ονοματεπνυμο, ταχυδρομικ διεθυνση, ηλεκτρονικ διεθυνση, τηλφωνο επικοινωνας, κ.., οι οποες μπορον να χρησιμοποιηθον για να προσδιορσουν την ταυττητα ενς πελτη, επισκπτη /και  χρστη των Ηλεκτρονικν Υπηρεσιν, εφεξς «Προσωπικ Δεδομνα».

 Ο ρος «Ηλεκτρονικς Υπηρεσες» συμπεριλαμβνει στο πλασιο της παροσας πολιτικς τις ννοιες των διαδικτυακν τπων (web sites) και των εφαρμογν (apps).

Ο ρος «επεξεργασα» καλπτει ευρ φσμα πρξεων που πραγματοποιονται σε δεδομνα προσωπικο χαρακτρα, με χωρς τη χρση αυτοματοποιημνων μσων. Περιλαμβνει τη συλλογ, καταχριση, οργνωση, διρθρωση, αποθκευση, προσαρμογ μεταβολ, ανκτηση, αναζτηση πληροφοριν, χρση, κοινολγηση με διαββαση, διδοση κθε λλη μορφ διθεσης, συσχτιση συνδυασμ, περιορισμ, διαγραφ καταστροφ δεδομνων προσωπικο χαρακτρα.  Για να διεκπεραινουμε την παροχ των υπηρεσιν μας την εκτλεση των  παραγγελιν σας ενδχεται να σας ζητεται να δνετε προσωπικ σας στοιχεα (π.χ. νομα, επθετο, επγγελμα, προορισμς αποστολς παραγγελας, e-mail κλπ.) κθε φορ που χρησιμοποιετε τις Ηλεκτρονικς Υπηρεσες.  Τα συγκεκριμνα δεδομνα συλλγονται μνο αν εσες το επιλξετε αυτοβολως, ετε στλνοντας μας e-mail, ετε στη φρμα συλλογς Newsletter, ετε εν χετε μαζ μας τηλεφωνικ επικοινωνα. Αυτ γνεται για να μπορσουμε να σας παρχουμε την ενημρωση που χρειζεστε για τις υπηρεσες του ομλου μας και για να σας εξυπηρετσουμε με τον καλτερο δυνατ τρπο

Β. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ODEON

Η παροσα πολιτικ αφορ στις παρακτω εταιρεες που ανκουν στον μιλο της Odeon A.E.:

·         Odeon Α.Ε. επιχερηση δημοσων θεαμτων και παραγωγς και εκμετλλευσης οπτικοακουστικν ργων (μητρικ εταιρεα).

·         Odeon Cinemas A.E.  εκμετλλευσης κινηματογραφικν αιθουσν.

·         Creta Cinemas Κινηματογραφικς επιχειρσεις Α.Ε.

·         Odeon Entertainment Management Διαχερισης και εκμετλλευσης κινηματογραφικν αιθουσν Α.Ε.

·         Αννυμη Εταιρεα Παραγωγς και εκμετλλευσης ηλεκτρονικν προγραμμτων και διαδικτυακν υπηρεσιν – e-centric.

·         PARADE (ΠΑΡΕΗΝΤ) Αννυμη εμπορικ εταιρεα κινηματογραφικν διαφημιστικν και εκδοτικν επιχειρσεων.

·         Word of Mouth – Αννυμη Εταιρεα διανομς και εκμετλλευσης οπτικοακουστικν ργων.

·         Ελληνικ βιομηχανα κατασκευς ψηφιακν δσκων Α.Ε. (Digital Press Hellas).

·         ΤΕΧΝΟΛΙΝΚΣ Εμπορα μηχανημτων συσκευασας Α.Ε.

Για την παροχ των Ηλεκτρονικν Υπηρεσιν ενδχεται να μεταβιβζονται προσωπικ δεδομνα μεταξ των εταιρειν του Ομλου.

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

α. Δεδομνα Ταυτοποησης πως: νομα, επθετο, πατρνυμο, φλο, νομα χρστη και κωδικ πρσβασης, καθς και παρμοια αναγνωριστικ στοιχεα,  ημερομηνα γννησης, ηλικα.

β. Δεδομνα επικοινωνας πως ταχυδρομικ διεθυνση χρωσης, ταχυδρομικ διεθυνση παρδοσης, διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου και αριθμο τηλεφνου σταθερ/κινητ.

γ. Οικονομικ δεδομνα  - αυτ συνστανται σε στοιχεα απαρατητα για την ολοκλρωση οικονομικν/τραπεζικν συναλλαγν και μπορε  να περιλαμβνουν: τρηση λογαριασμο για ηλεκτρονικ πορτοφλι, στοιχεα πιστωτικς και χρεωστικς κρτας.

δ. Πληροφορες Συναλλαγν – που προκπτουν απ  τη διαδικασα αγορς εισιτηρων, αγορς προιντων και υπηρεσιν, αγορς θεσεων ταινιν μσω Internet, τη χρση κουπονιν, συμμετοχ σας σε προσφορς, στοιχεα μελν καθς και λλες λεπτομρειες προντων και υπηρεσιν που χετε αγορσει απ εμς.

ε. Δεδομνα τεχνολογας, που συλλγονται μσω των συσκευν που χρησιμοποιετε και περιλαμβνουν τον τπο/μοντλο της συσκευς σας, τη διεθυνση δικτυακο πρωτοκλλου (IP), τα δεδομνα της σνδεσς σας, τον τπο και την κδοση του προγρμματος περιγησης σας, και τα δεδομνα γεωγραφικς θσης.

στ. Πληροφορες προφλ – αυτς συνστανται σε δεδομνα προφλ πως τα ενδιαφροντ σας, τις προτιμσεις σας, τα σχλι σας, απαντσεις σε ρευνα αγορς κ.λ.π.

ζ. Πληροφορες προτιμσεων μρκετινγκ – αυτς συνστανται στις προτιμσεις σας για τη λψη πληροφοριν μρκετινγκ απ εμς και απ συνεργαζμενα με εμς τρτα μρη

η. Στατιστικ δεδομνα: Συνστανται σε συγκεντρωτικ  δεδομνα τα οποα ενδχεται να προρχονται μμεσα απ τα προσωπικ σας στοιχεα, αλλ δεν θεωρονται Προσωπικ Δεδομνα, δεδομνου τι αυτ  δεν αποκαλπτουν μεσα μμεσα την ταυττητ σας. Για παρδειγμα, μπορομε να συγκεντρσουμε τεχνικς πληροφορες σας για να υπολογσουμε το ποσοστ των χρηστν που χουν πρσβαση σε μια συγκεκριμνη λειτουργα ισττοπου/διαδικτυακς υπηρεσας. Ωστσο, εν συνδυσουμε συνδσουμε τα  δεδομνα αυτ με τα Προσωπικ σας Στοιχεα, τσι στε να μπορον να οδηγσουν  μεσα μμεσα σε ταυτοποηση, θεωρομε τα δεδομνα αυτ ως Προσωπικς Πληροφορες και θα χρησιμοποιηθον σμφωνα με την παροσα Πολιτικ Απορρτου.

 
Δ. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

 

α. Με την εγγραφ στις ηλεκτρονικς υπηρεσες της ODEON, μσω των Ιστοσελδων μας www.odeon.gr, www.i-ticket.gr, www.pameodeon.gr, www.odeonstore.gr των εφαρμογν μας για κινητ Odeon Mobile, Pameodeon Mobile, ξυπνες τηλεορσεις Pameodeon SmartTV   αν εγγραφετε ως  μλος στο ODEON Club Cineφλοι

 

β. Με την αγορ εισιτηρων μσω διαδικτου [www.odeon.gr, www.i-ticket.gr]

 

γ. Με την αγορ θεσεων ταινιν μσω διαδικτου www.pameodeon.gr

 

δ. Με την αγορ οπτικοακουστικν δσκων DVDs/BluRays μσω διαδικτου www.odeonstore.gr

 

ε. Μσω Διαγωνισμν: Προκειμνου να συμμετσχετε σε διαγωνισμ σας ζητετε να παρχετε προσωπικ δεδομνα απαρατητα για τη διεξαγωγ του διαγωνισμο.

 

στ. Μσω ερευνν αγορς: Ενδχεται να επικοινωνσουμε μαζ σας, προκειμνου να συμμετσχετε σε ρευνα χρηστν, με την προυπθεση τι χετε δη συναινσει σε ττοιου εδους επικοινωνα.

 

ζ. Μσω αλληλογραφας: Εν επικοινωνσετε εσες μαζ μας για οποιονδποτε λγο (π.χ. για να αναφρετε κποιο λθος στην Ιστοσελδα), μπορομε να διατηρσουμε να αρχεο αυτς της αλληλογραφας 

 

η. Μσω της παρουσας της ODEON στα κοινωνικ δκτυα [facebook, Instagram κ.λ.π]

 

θ. Μσω αυτοματοποιημνων διαδικασιν :

Cookies Στους ιστοτπους μας, σε κποιες περιπτσεις χρησιμοποιομε τα επωνομαζμενα «cookies» για λγους κυρως στατιστικς και συστηματοποησης της λης τους. Τα cookies εναι μικρ αρχεα κειμνου που τοποθετονται απ το πργραμμα περιγησης στο σκληρ δσκο του υπολογιστ σας. Τα cookies που χρησιμοποιομε δεν αποθηκεουν προσωπικ δεδομνα, τσι στε να μην εναι δυνατ η αναγνριση της ταυττητας του χρστη των προσωπικν δεδομνων. Οι πληροφορες που συλλγονται μσω των εν λγω αρχεων δεδομνων (cookies) χρησιμοποιονται αποκλειστικ και μνον για λγους βελτωσης της ποιτητας χρσης των ιστοτπων της Εταιρεας. Τα cookies βελτινουν την λειτουργικτητα των ιστοτπων μας και μας βοηθον να τους καθιστομε λειτουργικ αποτελεσματικτερους και αισθητικ καλτερους.

 

Στο πλασιο αυτ, ενδεικτικ, καταγρφεται ο αριθμς των προσβσεων σε μια ιστοσελδα, ο αριθμς των επιμρους ιστοσελδων που προβλθηκαν, ο χρνος που αφιερνει κθε χρστης στις ιστοσελδες μας, η διαδοχ των ιστοσελδων που προβλθηκαν, οι ροι αναζτησης που οδγησαν τον χρστη σε ιστοσελδα της Εταιρεας, ο τπος απ τον οποο λαβε χρα η πρσβαση, το πργραμμα περιγησης που χρησιμοποιθηκε και η γλσσα στην οποα εμφανζεται. Η διεθυνση IP του υπολογιστ σας, η οποα μεταδδεται για τεχνικος λγους, καθσταται αυτματα αννυμη και δεν επιτρπει να συναχθον οποιαδποτε συμπερσματα ως προς την ταυττητ σας.  Οι ισττοποι της Εταιρεας δνανται να λειτουργον ικανοποιητικ και δχως την αποδοχ των cookies. Η απρριψη, ωστσο, των cookies ενδχεται να χει ως συνπεια να καθσταται η χρση των ιστοτπων της Εταιρεας ( τμημτων αυτς) πιο δσκολη λιγτερο αποτελεσματικ , σπανιτερα, αδνατη. Εφσον δεν επιθυμετε την συλλογ πληροφοριν μσω των cookies, μπορετε να χρησιμοποισετε τις ρυθμσεις που διαθτουν τα περισστερα προγρμματα περιγησης ιστοτπων, με τις οποες μπορετε να διαγρψετε τα δη υπρχοντα cookies και να επιλξετε ετε να απορρπτονται αυτματα τα μελλοντικ cookies, ετε να αποφασζετε για την απρριψη την αποδοχ κθε συγκεκριμνου cookie στον υπολογιστ σας.

 

Η Εταιρεα διατηρε επσης το δικαωμα να χρησιμοποιε, σμφωνα με την κεμενη νομοθεσα, τις πληροφορες που συγκεντρνει απ τα cookies και την αννυμη ανλυση του μοτβου χρσης ιστοτπων εκ μρους σας, προκειμνου να εμφανσει συγκεκριμνες διαφημσεις για ορισμνα απ τα προντα της στους ιστοτπους της (cookies για online διαφημσεις βασισμνες στη χρση). Η Εταιρεα διατηρε κθε δικαωμα να τροποποιε, ολικς μερικς, και να επικαιροποιε τον τρπο λειτουργας των ιστοτπων της, περιλαμβανομνου του τρπου συλλογς και επεξεργασας των πληροφοριν και στοιχεων που οι χρστες κοινοποιον σε αυτος.     

 

Ε. ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Νμιμες βσεις επεξεργασας:

 

Θα χρησιμοποισουμε τα προσωπικ σας δεδομνα μνο σε περιπτσεις που μας επιτρπει ο νμος και συγκεκριμνα:

·      ταν η επεξεργασα εναι απαρατητη για την εκτλεση σμβασης στην οποα εστε συμβαλλμενο μρος

 

·      ταν η επεξεργασα εναι απαρατητη για την συμμρφωση με ννομη υποχρωση του Υπεθυνου επεξεργασας

 

·      ταν η επεξεργασα εναι απαρατητη για τους σκοπος των εννμων συμφερντων που επιδικει ο Υπεθυνος Επεξεργασας τρτος, πως ορζει ο νμος

 

·      ταν η επεξεργασα εναι απαρατητη για τη διαφλαξη ζωτικο σας συμφροντος

 

·      ταν χετε συναινσει στην επεξεργασα των δεδομνων σας για συγκεκριμνους σκοπος. Προπθεση για την παροχ συνανεσης εναι να εστε τουλχιστον 16 ετν. Για παιδι ηλικας κτω των 16 ετν, η συνανεση παρχετε εγκρνεται απ το πρσωπο που χει τη γονικ μριμνα του παιδιο.

 

 

 

 

Σκοπο επεξεργασας:

Στα πλασια των ανωτρω νομμων βσεων επεξεργαζμαστε τα δεδομνα προσωπικο χαρακτρα :

 

·         Για να διαχειριστομε και να βελτισουμε τα προντα και τις υπηρεσες μας, συμπεριλαμβανομνων των ισττοπων, των εφαρμογν για κινητ και τηλεορσεις, των ιστοσελδων της  ODEON στα κοινωνικ δκτυα, των επισκεπτν, των κινηματογρφων μας, του ODEON Club Cineφλοι και των προωθητικν κουπονιν.

 

·         Για να σας ενημερνουμε  για αλλαγς στα προντα και τις υπηρεσες μας, συμπεριλαμβανομνων του ισττοπων, των εφαρμογν για κινητ και τηλεορσεις, των ιστοσελδων της  ODEON στα κοινωνικ δκτυα, των επισκεπτν, των κινηματογρφων μας, του ODEON Club Cinefili και των προωθητικν κουπονιν, της πολιτικς απορρτου.

 

·         Για την εκπλρωση των υποχρεσεν μας που απορρουν απ τυχν συμβσεις που συνπτονται μεταξ υμν και της ODEON (συμπεριλαμβανομνης της συγκντρωσης της εξαργρωσης πντων, επιβρβευσης πελατν των μελν του Odeon Club Cinefili).

 

·         Για να σας ενημερνουμε για τα προιντα που μπορετε να αγορζετε απ εμς και τον καλτερο δυνατ τρπο χρσης  των υπηρεσιν μας.

 

·         Για να σας παρχουμε επικοινωνες μρκετινγκ πως αυτς ορζονται στην Πολιτικ Προστασας Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα.

 

·         Για να βελτινουμε την αποτελεσματικτητα  της διαφμισης των προντων και των υπηρεσιν μας μσω τρτων (συμπεριλαμβανομνης της διαφμισης στα κοινωνικ δκτυα)

 

·         Για να δημιουργσουμε μια εικνα των προσωπικν προτιμσεν σας και γενικ του τρπου χρσης  των υπηρεσιν του ομλου ODEON και τσι μας επιτρπετε να προσαρμζουμε σε αυτς τις επισκψεις σας στους ισττοπος μας, τις εφαρμογς για κινητ και ξυπνες τηλεορσεις και τις ιστοσελδες της ODEON στα Κοινωνικ δκτυα και τις επικοινωνες μεσου μρκετινγκ που σας στλνουμε.

 

·         Για επικοινωνες μρκετινγκ απ τον μιλο ODEON:

Εν εστε νω των 16 ετν, ενδχεται στα πλασια του μεσου μρκετινγκ να σας στελουμε ενημερσεις εφσον χετε δσει τη συνανεσ σας.

 

Οι επικοινωνες μρκετινγκ του ομλου ODEON θα αφορον σε ταινες, κινηματογραφικ να, προωθητικς κινσεις, προγρμματα επιβρβευσης πελατν (Loyalty scheme), διαγωνισμος, ειδικς προσφορς, καθς και πληροφορες για προντα και υπηρεσες της ODEON.

 

           Τα μηνματα μρκετινγκ θα προρχονται μνο απ τον μιλο ODEON. Μπορε δε, να περιλαμβνουν προσεκτικ επιλεγμνους συνεργτες απ καιρ σε καιρ, αλλ δεν θα μεταβιβσουμε τα προσωπικ σας στοιχεα σε τρτους, σε καμμι περπτωση. Σε περπτωση που σας παρχουμε ειδσεις και προσφορς απ οργανισμος εκτς του ομλου ODEON, να γνωρζετε τι δεν τους παρχουμε προσωπικ σας στοιχεα.

Εν χετε λογαριασμ στις υπηρεσες του ομλου Odeon και επικοινωνομε μαζ σας μσω, μεταξ λλων,  ηλεκτρονικο ταχυδρομεου και SMS, μπορετε να συνδεθετε στο λογαριασμ σας για να τροποποισετε τις προτιμσεις σχετικ με την επικοινωνα μαζ σας. Κθε επικοινωνα απ την ODEON θα περιχει λεπτομρειες σχετικ με το πς μπορετε να αποσρετε τη συνανεσ σας στην επικοινωνα μαζ σας,  εν μπορετε πντα να επικοινωνσετε μαζ μας για να καταργσετε την εγγραφ σας (τα στοιχεα επικοινωνας εμφανζονται στην παργραφο Στοιχεα Επικοινωνας Odeon).

 

·         Ειδικς κατηγορες προσωπικν πληροφοριν

Εν μας παρχετε ειδικς κατηγορες Προσωπικν Δεδομνων, πως αυτ που αφορ την αναπηρα, θα το χρησιμοποισουμε για να σας παρχουμε πρσβαση στα αγαθ και τις υπηρεσες μας, με τρπο που να λαμβνει υπψη την αναπηρα στη νομικ μας υποχρωση να αντιμετωπσουμε ττοιες απαιτσεις προσβασιμτητας.

 

ΣΤ. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

α. Oι υπλληλοι του Ομλου που εναι αρμδιοι για την παροχ των εκστοτε υπηρεσιν, πως μεταξ λλων, συναλλαγν αγορς εισιτηρων, διενργειας διαγωνισμν, διαχερισης μελν του Club CINEΦΙΛΟΙ και αγορς DVDs/BluRays μσω διαδικτου  

 

β. Φυσικ και νομικ πρσωπα στα οποα ο μιλος εκστοτε αναθτει την εκτλεση συγκεκριμνων υπηρεσιν για λογαριασμ του, πως μεταξ λλων, εταιρεες διοργνωσης διαγωνισμν, εταιρεες ερευνν αγορς, επικοινωνας, διαφημσεως και προωθσεως προντων και υπηρεσιν,  εταιρεες διαχειρσεως βσεων δεδομνων πελατν, εταιρεες ηλεκτρονικς και τηλεφωνικς πλησης εισιτηρων, εταιρεες παροχς ταχυδρομικν υπηρεσιν, υπηρεσιν αναπτξεως, συντηρσεως, παραμετροποισεως, εφαρμογν πληροφορικς,εταιρεες παροχς υπηρεσιν υπολογιστικο νφους (cloud services),  εταιρεες παροχς υπηρεσιν ηλεκτρονικο ταχυδρομεου και εταιρεες παροχς υπηρεσιν φιλοξενας στο διαδκτυο

 

γ. Πλατφρμες κοινωνικν δικτων τρτων (Facebook, Instagram κ.λ.π).

 

Εν χρησιμοποιετε σελδες της ODEON σε κοινωνικ δκτυα, παρακαλομε να θυμστε τι παρχονται μσω ισττοπων κοινωνικς δικτωσης που χουν τη δικ τους λειτουργικτητα, τους δικος τους ρους χρσης και τις δικς τους πολιτικς απορρτου.

Βεβαιωθετε τι χετε διαβσει προσεκτικ αυτ και τι χετε ελγξει τις προσωπικς σας ρυθμσεις για να εστε ικανοποιημνοι με το πς θα χρησιμοποιηθον οι πληροφορες σας απ τον ισττοπο κοινωνικν δικτων.

 

Η ODEON μπορε να κνει χρση αυτν των λειτουργιν, προκειμνου να προωθσει και διαφημσει τα προντα και τις υπηρεσες της, στους εγγεγραμμνους χρστες των κοινωνικν δικτων, χωρς να διαβιβσει προσωπικ δεδομνα πελατν της. 

Οποιαδποτε μηνματα που στλνετε σε διαδικτυακος φλους μσω της σελδας της ODEON απ τα κοινωνικ δκτυα, χρησιμοποιον τη λειτουργικτητα των σχετικν κοινωνικν δικτων και δεν αποστλλονται απ την ODEON.

 

Εφσον εστε εγγεγραμμνος χρστης των υπηρεσιν του ομλου ODEON και χετε δη παρσχει τη σχετικ συγκατθεσ σας,  ενδχεται να μοιραστομε τη διευθνση ηλεκτρονικο σας ταχυδρομεου σε κρυπτογραφημνη μορφ με πλατφρμες κοινωνικν δικτων τρτων (πως το Facebook), προκειμνου αυτ τα τρτα μρη να σας αναγνωρσουν ως εγγεγραμμνο χρστη των υπηρεσιν τους. Στη συνχεια, μπορε  να λβετε διαφημσεις και προωθσεις σχετικ με προντα και υπηρεσες της ODEON σε αυτς τις πλατφρμες.

 

Σνδεσμοι τρτων

Ο διαδικτυακο τποι, οι εφαρμογς για κινητ και τηλεορσεις καθς και οι ιστοσελδες της ODEON στα κοινωνικ δκτυα, ενδχεται να περιχουν συνδσμους σε ισττοπους που δεν ελγχονται απ την ODEON. Αυτο ενδεχομνως  περιλαμβνουν  συνδσμους σε διαφμιση τρτου μρους. Το γεγονς τι ο ισττοπος, οι εφαρμογς για κινητ και το ODEON Κοινωνικ δκτυα παρχουν συνδσμους σε οποιονδποτε ττοιο ισττοπο, δεν σημανει τι η ODEON εγκρνει αυτν τον ισττοπο οποιαδποτε απ τις υπηρεσες τα προντα που προσφρει. Δεν εμαστε αντιπρσωποι για ττοιους ισττοπους διαφημιζμενους και δεν χουμε εξουσιοδτηση να προβλλουμε για λογαριασμ τους (εκτς αν αναφρεται ρητ). Η ODEON δεν εναι υπεθυνη για τις πρακτικς απορρτου ττοιων ιστοτπων. Παρχετε Προσωπικς Πληροφορες σε ττοιους ισττοπους με δικ σας ευθνη και θα πρπει να ελγξετε ανλογα τις πολιτικς απορρτου τους.

 

Ζ. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Τα προσωπικ δεδομνα θα τηρονται απ τον μιλο ODEON μνο  για σο χρονικ διστημα απαιτεται για την εκπλρωση του  σκοπο για τον οποο μας χετε κοινοποισει τα δεδομνα σας και σε συμμρφωση με τις κεμενες νομοθετικς διατξεις.

Ειδικτερα για τα δεδομνα που σας αφορον και τα οποα επεξεργαζμαστε για σκοπος μρκετινγκ (π.χ. εγγραφ στο ενημερωτικ newsletter), αυτ τηρονται απ τη λψη της σχετικς συνανεσης  και ως του ανακαλσετε αυτ πχ. κνοντας διαγραφ απ τις λστες μας,  στο ειδικ πεδο που βρσκεται στα ενημερωτικ newsletters, εφσον δεν υπρχει λλη νομικ βση για την επεξεργασα.

Ανλικοι κτω των 16 ετν δεν επιτρπεται να χουν πρσβαση στις Ηλεκτρονικς Υπηρεσες  μας.  Ο μιλος δεν συλλγει εν γνσει του προσωπικς πληροφορες απ ανηλκους κτω των 16 ετν. Σε περπτωση, που παρλα αυτ ανλικοι χρστες αυτοβολως επισκεφθον σελδες κνουν χρση των ηλεκτρονικν υπηρεσιν του Ομλου, ο μιλος δεν φρει καμα ευθνη.

 Εν διαπιστσει τι χει συλλξει οποιεσδποτε προσωπικς πληροφορες απ ανλικο κτω των 16 ετν, χωρς επαληθεσιμη γονικ συνανεση, θα διαγρψει τις πληροφορες απ τη βση δεδομνων του το συντομτερο δυνατ.

Εν χετε οποιαδποτε απορα χετε κποια πρταση δλωση που επιθυμετε να κνετε σχετικ με τα ανωτρω θματα σας παρακαλομε να επικοινωνσετε μαζ μας (τα στοιχεα επικοινωνας εμφανζονται στην παργραφο Στοιχεα Επικοινωνας Odeon).

Η. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ

 

Σμφωνα με τις διατξεις του Γενικο Κανονισμο περ Προστασας Δεδομνων679/2016/ΕΕ, εφεξς (ο Κανονισμς) χετε τα ακλουθα δικαιματα :

  • Δικαωμα Πρσβασης

χετε δικαωμα να λβετε αντγραφο των προσωπικν σας δεδομνων που υποβλλονται σε επεξεργασα απ εμς.

Για επιπλον αντγραφα που ενδχεται να ζητσετε, ο μιλος μπορε να επιβλει την καταβολ ελογου τλους για διοικητικ ξοδα.

Εφσον, υποβλετε το ατημ σας με ηλεκτρονικ μσα, η ενημρωση θα σας παρασχεθε σε ηλεκτρονικ μορφ.

Η πλρης σκηση του δικαιματς σας  περιλαμβνει τις  πληροφορες που σας παρχονται στην παροσα πολιτικ.

Μετ την επισκπηση των προσωπικν σας δεδομνων,  που θεωρετε τι εναι ανακριβ ελλιπ, μπορετε να ζητσετε να τροποποιηθον ανλογα ασκντας το «δικαωμα σας στη διρθωση» των προσωπικν σας δεδομνων.

  • Δικαωμα στη διρθωση

χετε το δικαωμα, εφσον θεωρετε τι τα δεδομνα προσωπικο χαρακτρα που επεξεργζεται ο μιλος ODEON για λογαριασμ σας εναι ανακριβ να ζητσετε να τροποποιηθον ανλογα.

χοντας υπψη τους σκοπος της επεξεργασας που διενεργεται απ τον μιλο Odeon, που θεωρεται τι τα δεδομνα προσωπικο χαρακτρα που τηρονται εναι ελλιπ χετε το δικαωμα να ζητσετε τη συμπλρωση τους μσω συμπληρωματικς δλωσης.

Εν η διρθωση η οποα ζηττε απαιτε την εξακρβωση της ταυττητς σας, o μιλος Odeon  δναται να σας ζητσει την παροχ πρσθετων πληροφοριν αναγκαων για την επιβεβαωση της ταυττητς σας, την επαλθευση των στοιχεων των οποων ζηττε τη διρθωση.

Η επικαιροποηση των προσωπικν σας δεδομνων δναται να γνει κατ περπτωση, ετε μσω ενημρωσης τους με πρσβαση στον προσωπικ σας προφλ/λογαριασμ στην αντστοιχη υπηρεσα, ετε μσω αποστολς ηλεκτρονικο ταχυδρομεου στην αντστοιχη με την υπηρεσα ηλεκτρονικ διεθυνση info@odeon.gr, support@pameodeon.gr, support@odeonstore.gr .

  • Δικαωμα διαγραφς («δικαωμα στη λθη»)

Eχετε το δικαωμα να ζηττε τη διαγραφ της επεξεργασας των δεδομνων προσωπικο χαρακτρα που σας αφορον, εν:

α) τα δεδομνα προσωπικο χαρακτρα δεν εναι πλον απαρατητα σε σχση με τους σκοπος για τους οποους συλλχθηκαν

β) υποβλλονται σε επεξεργασα κατ λλο τρπο απ αυτν για τον οποο συλλχθηκαν,

γ) αποσρετε τη συγκατθεσ σας για την επεξεργασα και δεν υπρχει λλη νμιμη βση επεξεργασας

δ) αν θεωρεται τι τα προσωπικ σας δεδομνα υποβλθηκαν σε επεξεργασα παρνομα εν η επεξεργασα των δεδομνων προσωπικο χαρακτρα που σας αφορον δεν εναι σμφωνη προς τον Κανονισμ κατ' οποιοδποτε λλο τρπο.

Εν χετε αντιρρσεις για την επεξεργασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα που σας αφορον παρακαλομε πως μας αποστελετε μνυμα ηλεκτρονικο ταχυδρομεου στην διεθυνση privacy@odeon.gr εξηγντας σμφωνα με τα παραπνω τον λγο τους λγους για του οποους θεωρεται τι πρπει o μιλος Odeon να διαγρψει τα προσωπικ σας δεδομνα.

O μιλος Odeon θα εξετσει το ατημ σας και τους λγους στους οποους αυτ εδρζεται και θα σας αποστελει αιτιολογημνη απντηση σε ελογο χρονικ διστημα.

ως του λβετε την ανωτρω απντηση μπορετε να υποβλλετε αιτιολογημνο ατημα προς τon μιλο Odeon για τον περιορισμ της επεξεργασας των προσωπικν σας δεδομνων.

  • Δικαωμα περιορισμο της επεξεργασας

Eχετε το δικαωμα να ζηττε περιορισμ της επεξεργασας των δεδομνων προσωπικο χαρακτρα που σας αφορον, ταν ισχει να απ τα ακλουθα:

α) εν αμφισβητετε την ακρβεια των προσωπικν σας δεδομνων, για χρονικ διστημα που επιτρπει στον μιλο Odeon ως υπεθυνο επεξεργασας να επαληθεσει την ακρβεια των προσωπικν σας δεδομνων,

β) εν η επεξεργασα εναι παρνομη και επιθυμετε αντ τη διαγραφ των προσωπικν σας δεδομνων, τον περιορισμ της χρσης τους,

γ) στην περπτωση που o μιλος Odeon ως υπεθυνος επεξεργασας δεν χρειζεται πλον τα δεδομνα προσωπικο χαρακτρα που σας αφορον για τους σκοπος της επεξεργασας, αλλ τα δεδομνα αυτ απαιτονται απ εσς για τη θεμελωση, την σκηση την υποστριξη νομικν αξισεων,

δ) στην περπτωση που χετε αντιρρσεις για την επεξεργασα για  λγους που σχετζονται με μα ιδιατερη κατστασ σας, ταν η επεξεργασα βασζεται σε ννομο συμφρον του υπεθυνου επεξεργασας τρτου, εν αναμον της επαλθευσης του κατ πσον οι νμιμοι λγοι του υπευθνου επεξεργασας υπερισχουν ναντι των δικν σας λγων.

ταν η επεξεργασα χει περιοριστε σμφωνα με τα ανωτρω, τα εν λγω δεδομνα προσωπικο χαρακτρα, εκτς της αποθκευσης, υφστανται επεξεργασα μνο με τη συγκατθεσ σας για τη θεμελωση, σκηση υποστριξη νομικν αξισεων για την προστασα των δικαιωμτων λλου φυσικο νομικο προσπου για λγους σημαντικο δημσιου συμφροντος της νωσης κρτους μλους.

Εν, θλετε να ασκσετε το δικαωμα περιορισμο της επεξεργασας παρακαλομε αναφρετε αιτιολογημνα σε ποια απ τις ανωτρω περιπτσεις υπγεστε. O μιλος Odeon θα ελγξει το ατημ σας και θα σας απαντσει σε ελογο χρονικ διστημα.

  • Δικαωμα εναντωσης

Eχετε το δικαωμα να αντιταχθετε στην επεξεργασα των Προσωπικν σας Πληροφοριν, στις κτωθι περιπτσεις:

α) Eν η  επεξεργασα  εναι  απαρατητη  για  τους  σκοπος  των  ννομων  συμφερντων  που  επιδικει  o μιλος Odeon ως  υπεθυνος  επεξεργασας  τρτος, για λγους που σχετζονται με μα ιδιατερη κατστασ σας. Στην περπτωση αυτ  o μιλος Odeonως υπεθυνος επεξεργασας δεν θα υποβλλει πλον τα δεδομνα προσωπικο χαρακτρα που σας αφορον σε επεξεργασα, εκτς εν καταδεξει επιτακτικος και νμιμους λγους για την επεξεργασα οι οποοι υπερισχουν των συμφερντων, των δικαιωμτων και των ελευθεριν σας για τη θεμελωση, σκηση υποστριξη νομικν αξισεων.

β) Εν δεδομνα προσωπικο χαρακτρα που σας αφορον υποβλλονται σε επεξεργασα για σκοπος απευθεας εμπορικς προθησης, δικαιοστε να αντιταχθετε αν πσα στιγμ στην επεξεργασα για την εν λγω εμπορικ προθηση, περιλαμβανομνης της κατρτισης προφλ, εν σχετζεται με αυτν την απευθεας εμπορικ προθηση. ταν  αντιτθεστε στην επεξεργασα για σκοπος απευθεας εμπορικς προθησης, τα δεδομνα προσωπικο χαρακτρα που σας αφορον δεν υποβλλονται πλον σε επεξεργασα για τους σκοπος αυτος.

γ) ταν δεδομνα προσωπικο χαρακτρα που σας αφορον υφστανται επεξεργασα για σκοπος επιστημονικς ιστορικς ρευνας για στατιστικος σκοπος δικαιοστε να αντιταχθετε, για λγους που σχετζονται με την ιδιατερη κατστασ σας, εκτς εν η επεξεργασα εναι απαρατητη για την εκτλεση καθκοντος που ασκεται για λγους δημσιου συμφροντος.

Εν επιθυμετε να ασκσετε το δικαωμα εναντωσης της επεξεργασας παρακαλομε αναφρετε αιτιολογημνα σε ποια απ τις ανωτρω περιπτσεις υπγεστε. O μιλος Odeon θα ελγξει το ατημ σας και θα σας απαντσει σε ελογο χρονικ διστημα.

  • Δικαωμα ανκλησης της συγκατθεσης

ταν η επεξεργασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα που σας αφορον βασζεται σε συγκατθεσ σας, χετε το δικαωμα να ρετε την εν λγω συγκατθεση αν πσα στιγμ. Η ρση της συγκατθεσης δεν θγει τη νομιμτητα της επεξεργασας που βασστηκε στη συγκατθεση προ της ρσης της.

Εν αποσρετε τη συγκατθεσ σας για επεξεργασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα που σας αφορον και δεν υπρχει λλη νμιμη βση επεξεργασας ο μιλος Odeon θα σταματσει να επεξεργζεται τα εν λγω δεδομνα.

Εν επιθυμετε να ασκσετε το δικαωμα ανκλησης της συγκατθεσς σας για επεξεργασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα που σας αφορον, παρακαλομε αναφρετε συγκεκριμνα την επεξεργασα για την οποα χετε δσει συνανεση που θλετε να ανακαλσετε.

O μιλος Odeon θα εξετσει το ατημ σας και θα σας απαντσει σε ελογο χρονικ διστημα.

  • Δικαωμα στη φορηττητα των δεδομνων

χετε το δικαωμα να λαμβνετε τα δεδομνα προσωπικο χαρακτρα που σας αφορον, και τα οποα χετε παρσχει, σε δομημνο, κοινς χρησιμοποιομενο και αναγνσιμο απ μηχανματα μορφτυπο, καθς και το δικαωμα να διαβιβζετε τα εν λγω δεδομνα σε λλον υπεθυνο επεξεργασας, ταν:

Η επεξεργασα βασζεται σε συγκατθεσ σας ταν η επεξεργασα εναι  απαρατητη  για  την  εκτλεση  σμβασης  της  οποας  εστε  συμβαλλμενο μρος, και διενεργεται με αυτοματοποιημνα μσα, και με την προπθεση τι δεν επηρεζει δυσμενς τα δικαιματα και τις ελευθερες λλων.

Κατ την σκηση του δικαιματος στη φορηττητα των δεδομνων σμφωνα με τα ανωτρω, χετε το δικαωμα να ζηττε την απευθεας διαββαση των δεδομνων προσωπικο χαρακτρα που σας αφορον σε λλον υπεθυνο επεξεργασας, σε περπτωση που αυτ εναι τεχνικ εφικτ.

Το δικαωμα στη φορηττητα ασκεται με την επιφλαξη του ρθρου 17 του ΓΚΠΔ («δικαωμα διαγραφς»). Το εν λγω δικαωμα δεν ισχει για την επεξεργασα που εναι απαρατητη για την εκπλρωση καθκοντος που εκτελεται προς το δημσιο συμφρον κατ την σκηση δημσιας εξουσας που χει ανατεθε στον μιλος Odeon ως υπεθυνο επεξεργασας.

Εν επιθυμετε να ασκσετε το εν λγω δικαωμα, παρακαλομε αναφρετε συγκεκριμνα αν θλετε να λβετε να διαβιβσουμε τα δεδομνα προσωπικο χαρακτρα που σας αφορον σε λλον υπεθυνο επεξεργασας. Στη δετερη περπτωση παραθστε αναλυτικ τα στοιχεα του υπεθυνου επεξεργασας που θλετε να διαβιβαστον τα δεδομνα σας.

Ο μιλος Odeon  θα εξετσει το ατημ σας και θα σας απαντσει σε ελογο χρονικ διστημα.

Ο μιλος χει το δικαωμα να μην ανταποκρνεται σε αιτματα τα οποα εναι προδλως αβσιμα υπερβολικ ιδως λγω του επαναλαμβανμενου χαρακτρα τους.

  • Δικαωμα υποβολς καταγγελας στην εποπτικ αρχ

Σε περπτωση που θεωρετε τι η εκ μρους μας επεξεργασα των προσωπικν δεδομνων σας παραβιζει τη νομοθεσα περ προστασας προσωπικν δεδομνων τι τα δικαιματ σας σχετικ με την προστασα προσωπικν δεδομνων χουν παραβιαστε καθ’ οιονδποτε τρπο, μπορετε να υποβλετε καταγγελα στη Αρχ Προστασας Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα (Κηφισας 1-3 ΤΚ 11523, τηλ: 210 6475600, email: complaints@dpa.gr)

 
Θ. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Ασφλεια

 

Η μετδοση πληροφορας προσωπικν δεδομνων απ εσς μσω των υπηρεσιν μας υλοποιεται ασφαλς με τη χρση πρωτοκλλων ασφαλεας TLS v1.2. και v1.2, εν φροντζουμε για τη διαρκ επικαιροποηση λογισμικο συστημτων και εφαρμογ security patches απ τους κατασκευαστς συστημτων. Ωστσο δεν μπορομε να εγγυηθομε την ασφλεια της μεταδιδμενης πληροφορας στη φση της μετδοσης απ δικς σας πρωτοβουλας σε περιπτσεις που αποστλετε προσωπικ δεδομνα μσω μη ασφαλν τρπων μετδοσης πχ. non encrypted email.

 

Επιπλον, ακολουθομε αυστηρς διαδικασες ασφαλεας, τσι στε οι Προσωπικς Πληροφορες να επεξεργζονται κατ τρπο που να διασφαλζει την κατλληλη ασφλεια των Προσωπικν Πληροφοριν, συμπεριλαμβανομνης της κατλληλης προστασας απ μη εξουσιοδοτημνη παρνομη επεξεργασα και απ τυχαα απλεια, καταστροφ ζημα, χρησιμοποιντας κατλληλα τεχνικ οργανωτικ μτρα.

 

Αποθηκεουμε τις πληροφορες που μας παρχετε σε ασφαλες διακομιστς και οι συναλλαγς πληρωμν κρυπτογραφονται χρησιμοποιντας τεχνολογα TLS v1.1, v1.2, εν δεν αποθηκεουμε στοιχεα τραπεζικν καρτν.

 

Εφαρμζουμε τεχνικς ανωνυμοποησης  και ψευδοανωνυμοποησης και διαγραφς κατ περπτωση τηρντας πντα τις νομικς και φορολογικς υποχρεσεις μας. Επσης, εφαρμζουμε επικαιροποιημνες τεχνολογες προστασας μεταξ λλων, Firewalls, IPS, URL Filtering καθς και ασφαλ αρχιτεκτονικ δικτου (μεταξ λλων Node Isolation).

 

 χουμε θσει σε εφαρμογ διαδικασες για την αντιμετπιση τυχν παραβισεων προσωπικν πληροφοριν.Σε περπτωση παραβασης προσωπικν πληροφοριν, θα σας ειδοποισουμε καθς και την αρμδια εποπτικ αρχ και  που επσης νομικ απαιτεται να το πρξουμε.

 

Ονματα χρηστν και κωδικο πρσβασης

 

Εν επιλξετε σας παρχεται να νομα χρστη, κωδικς αναγνρισης χρστη, κωδικς πρσβασης, ερτηση ασφαλεας και απντηση, αριθμς επαλθευσης οποιοδποτε λλο στοιχεο ασφαλεας ως μρος των διαδικασιν ασφαλεας, πρπει να αντιμετωπζετε αυτς τις πληροφορες ως εμπιστευτικς και να μην τις αποκαλψετε σε τρτους. Εν αντιληφθετε οποιαδποτε μη εξουσιοδοτημνη χρση των στοιχεων ασφαλεας σας, πρπει να μας ενημερσετε αμσως. χουμε το δικαωμα να απενεργοποισουμε οποιονδποτε λογαριασμ και εγγραφ μαζ μας, αν πσα στιγμ, αν κατ τη γνμη μας δεν χετε συμμορφωθε με την υποχρωσ σας να διατηρετε ασφαλ τα στοιχεα πρσβασς σας.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Σε κθε περπτωση ο μιλος διατηρε το δικαωμα να τροποποιε τους ρους της παροσας πολιτικς εντς του υπρχοντος ενδεχομνως νου νομικο πλαισου, κατπιν σχετικς ενημρωσης των επισκεπτν/χρηστν.

Η χρση των ηλεκτρονικν μας υπηρεσιν συνεπγεται την πλρη και ανεπιφλακτη αποδοχ των ρων της παροσας.

Σε περπτωση που κποιος επισκπτης/χρστης δεν συμφωνε με τους ρους της παροσας, οφελει να μην χρησιμοποιε τις εν λγω υπηρεσες.

Σε περπτωση που χρειαστε να συλλξουμε Προσωπικς Πληροφορες σμφωνα με το νμο το φορολογικ κδικα απ τους ρους μιας σμβασης που χουμε μαζ σας ( σκοπεουμε να συνψουμε μαζ σας), και δεν παρχετε αυτς τις πληροφορες ταν σας ζητηθε, ττε δε θα καταστε δυνατ εκτελσουμε την αντστοιχη διαδικασα συναλλαγς τη  σμβαση που χουμε προσπαθομε να συνψουμε. Σε αυτ την περπτωση, ενδχεται να μην εμαστε σε θση να σας παρχουμε το αντστοιχο προν την υπηρεσα οπτε σως χρειαστε να ακυρωθε η παραγγελα προμθειας του εμπορεματος  υπηρεσας, αλλ σε αυτ την περπτωση θα προβομε σε σχετικ ενημρωσ σας.

 

 

Ι. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Εταιρεα Ομλου / Υπεθυνος Επεξεργασας

 

Υπηρεσα

Μσο Υλοποησης

Επεξεργασα

Σκοπς

Εκτελν την Επεξεργασα

ODEON SA, Μεσογεων 275, 15231 Χαλνδρι, Τηλ 210 6786400, privacy@odeon.gr

i-ticket - Ηλεκτρονικ Πληση Εισιτηρων

www.i-ticket.gr www.odeon.gr

Συλλογ, αποθκευση, χρση, μεταββαση σε χρηματοπιστωτικ φορα για την ολοκλρωση τραπεζικς συναλλαγς.

Ηλεκτρονικ Πληση Εισιτηρων Θεματος

e-centric SA

ODEON SA, Μεσογεων 275, 15231 Χαλνδρι, Τηλ 210 6786400, privacy@odeon.gr

i-ticket - Τηλεφωνικ Πληση Εισιτηρων

Τηλεφωνικ κντρο (Call Centre) 14560

Συλλογ, αποθκευση, χρση, μεταββαση σε χρηματοπιστωτικ φορα για την ολοκλρωση τραπεζικς συναλλαγς.

Τηλεφωνικ Πληση Εισιτηρων Θεματος

ICAP SA

ODEON SA, Μεσογεων 275, 15231 Χαλνδρι, Τηλ 210 6786400, privacy@odeon.gr

pameodeon (Video On Demand) - Πληση Θεσεων

www.pameodeon.gr pameodeon Samsung Smart TV pameodeon Mobile (Android, iOS)

Συλλογ, αποθκευση, χρση, μεταββαση σε χρηματοπιστωτικ φορα για την ολοκλρωση τραπεζικς συναλλαγς.

Πληση Θεσεων Ταινιν μσω διαδικτου

e-centric SA

ODEON SA, Μεσογεων 275, 15231 Χαλνδρι, Τηλ 210 6786400, privacy@odeon.gr

pameodeon (Video On Demand) - Newsletter

www.pameodeon.gr pameodeon Samsung Smart TV pameodeon Mobile (Android, iOS)

Συλλογ, αποθκευση, χρση, μεταββαση σε εταιρεα προθησης επικοινωνας και πωλσεων.

Προθηση Πωλσεων μσω Newsletter

Parade SA

ODEON SA, Μεσογεων 275, 15231 Χαλνδρι, Τηλ 210 6786400, privacy@odeon.gr

Odeonstore - Πληση DVDs / Brs

www.odeonstore.gr

Συλλογ, αποθκευση, χρση, μεταββαση σε χρηματοπιστωτικ φορα για την ολοκλρωση τραπεζικς συναλλαγς.

Πληση οπτικοακουστικν δσκων DVDs / BRs μσω διαδικτου

 

ODEON SA, Μεσογεων 275, 15231 Χαλνδρι, Τηλ 210 6786400, privacy@odeon.gr

Odeonstore - Newsletter

www.odeonstore.gr

Συλλογ, αποθκευση, χρση, μεταββαση σε εταιρεα προθησης επικοινωνας και πωλσεων.

Προθηση Πωλσεων μσω Newsletter

Parade SA

ODEON SA, Μεσογεων 275, 15231 Χαλνδρι, Τηλ 210 6786400, privacy@odeon.gr

Club Cinefiloi

www.odeon.gr

Συλλογ, αποθκευση, χρση, μεταββαση σε ενδοομιλικ εταιρεα (e-centric s.a) για την διαχεριση της Βσης Δεδομνων.

Παροχ προνομων στα μλη της λσχης (Club Cinefiloi)

e-centric SA

ODEON SA, Μεσογεων 275, 15231 Χαλνδρι, Τηλ 210 6786400, privacy@odeon.gr

Odeon Newsletter

www.odeon.gr

Συλλογ, αποθκευση, χρση, μεταββαση σε ενδοομιλικ εταιρεα (Parade s.a) για την διαχεριση της Βσης Δεδομνων.

Διαφμιση κινηματογραφικν ταινιν

Parade SA

ODEON Entertainment SA, Μεσογεων 275, 15231 Χαλνδρι, Τηλ 210 6786400, privacy@odeon.gr

Odeon Entertainmnet Διαγωνισμο / Newsletter

Social Media, Ραδιοφωνικο σταθμο

Συλλογ, αποθκευση, χρση, μεταββαση σε ενδοομιλικ εταιρεα (Parade s.a) για την διαχεριση της Βσης Δεδομνων.

Διαφμιση κινηματογραφικν αιθουσν

Parade SA

ODEON SA, Μεσογεων 275, 15231 Χαλνδρι, Τηλ 210 6786400, privacy@odeon.gr

Διαγωνισμο Odeon

Social Media, Ραδιοφωνικο σταθμο

Συλλογ, αποθκευση, χρση.

Διαφμιση κινηματογραφικν ταινιν

Parade SA

Κ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου για θματα Προστασας Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα:                                       privacy@odeon.gr

Δ/νση:                                               Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ αρ. 275, Χαλνδρι. Τ.Κ.15231

Τηλφωνο επικοινωνας:           +30 210 6786400